ഭീകരതയെ ഒരു മതവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല: സുഷമ സ്വരാജ്

SOCHI (Russia): ഭീകരതയെ ഒരു മതവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രി സുഷമ സ്വരാജ് പറഞ്ഞു. മുഴുവൻ മനുഷ്യകുലത്തിനെതിരെയുളള കുറ്റകൃത്യത്തെ നേരിടാൻ സഹകരിക്കാൻ സഹകരിക്കാൻ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സുഷമാ സ്വരാജ് പറഞ്ഞു. ചൈനയുടെ മേൽനോട്ടത്തിലുള്ള സുരക്ഷാ ഗ്രൂപ്പിലെ ഷാങ്ഹായ് സഹകരണ സംഘടനയുടെ (എസ്സിഒ) ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സ്വരാജ്,  ഭീകരതയെ അതിന്റെ എല്ലാ രൂപങ്ങളിലും പ്രകടനങ്ങളിലും ഇന്ത്യ ശക്തമായി അപലപിക്കുകയാണ്. എസ്സിഒ ഉച്ചകോടിയിൽ ആദ്യമായി സ്ഥിരമായ അംഗമായി ഇന്ത്യ എത്തുന്നുണ്ട്....

Forbes, SI Magazines in recent issues make light, even promote recreational pot legalization

In the July 18th issue of Sports Illustrated, the magazine does an extensive article on a retired NFL running back. In an eleven page article entitled: Ricky Williams takes the high road… SI even goes at length to defend and even promote the former NFL player’s devotion to pot. They even released a movie on the subject. Sadly, the overall...

The Radicalization of the Democrat Party

Hillary Clinton, the endorsed Presidential candidate of the Democratic Party, has put forth of late some extreme proposals.  Additionally there have been revelations during President Obama’s tenure in office that clearly demonstrate his own consistent opposition to the tenants of our constitution. The Democrat party (in California) has also openly endorsed the full legalization of pot which further displays the radicalization of this...

“In one of the most heartwarming stories of his ministry”, Billy Graham meets a born-again Steve McQueen

Relatively few people know of the miraculous encounter actor Steve McQueen had with Christ over a year before his death in November of 1980. Billy Graham discovered the famous actor’s conversion to Christ when he was asked to meet with Steve in his California home several days before his death. In September of 1980, McQueen attempted to call the...

Obama’s claim of being a Christian lacks credibility

Any investigating member of the three major network news groups can check out the facts, including quotes and actions taken by Barrack Hussein Obama during the last several years. Yet most of major news groups in this country continue to bury their heads in the sand to avoid facing obvious truths.   Nevertheless (according to a survey from 2015),...

Obama’s “We are the slaves that built the white house” comment divisive to many Americans

President Obama’s speech last Saturday is yet another demonstration of how this President continues to promote a more hostile and unfriendly environment in this nation. On Saturday March 7th he spoke to a crowd in Selma, Alabama saying “we are the slaves that built the White House and the economy of the south.” That was just one quote in a speech...

Will Obama’s nuclear negotiations with Iran jeopardize American Security?

Reports are coming out that President Obama and his state department team are acquiescing to over 60% of the demands of the Iranian government regarding recent negotiations to obtain nuclear power and the subsequent access to nuclear weapons. It is generally agreed by a number of governments in Europe and the Middle East that economic sanctions from the west...

Emperor Obama’s plan to grant amnesty to millions of illegals stuns Americans

Millions of Americans are outraged by President Obama’s plans for this country.  It is understood that on Thursday night (11/20), King Obama will single-handedly advance the cause of law breakers; those who have violated our immigration laws. These numbers also include thousands of aliens who have been arrested for criminal behavior. The American people do...

San Diego Iraqi Christians alert public of Christian holocaust in Middle East

San Diego is home to the second largest Iraqi Christian community in America. Late lastJuly over 1,000 people from this community gathered near the El Cajon Civic Center to express their alarm regarding the recent persecution of Iraqi Christians in Iraq. In portion of Iraq thathas historically had a comparatively large Christian presence;the ISIS...

Sen. Sessions to HHS: Tax payer funded purchases of recreational pot must be stopped

Having recently returned from Colorado, I am alarmed to find out that there have been numerous reports that have recently surfaced saying that TANF (Temporary Assistance for Needy Families) benefits are being used to purchase recreational marijuana in that state. In January there were over 30 retail pot shops that applied for business licenses in suburbs around...